ประวัติวัดยายร่ม

    วัดยายร่มถือว่าเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดจุฬามณี มีปรากฏหลักฐาน “จากหนังสือ   พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางกรมศิลปากรจัดพิมพ์ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ หน้า ๔๑๖ – ๔๑๗ (รุ่นใหม่ ๔๔๐ – ๔๔๑ ) เรื่องวิสาขบูชา มีเนื้อความว่า แต่วัดที่ออกชื่อมาแล้ว ๖๖ วัดนี้ ไม่ได้อยู่เองคงจะเพิ่มเติมขึ้นตามที่สร้างใหม่อย่างเทียนพรรษา แต่วัดจุฬามณีวัดหนึ่งซึ่งมีชื่อมาข้างบนไม่รู้จักว่าวัดใด ได้สอบถามทั้งพระ คฤหัสถ์ หลายแห่งก็ไม่ได้ความไล่ไปมาก็เวียนลงวัดจุฬามณีกรุงเก่าเสียบ้าง   ได้เค้าแล้วเลือนหาย   ภายหลังเมื่อทำหนังสือแล้ว   กรมหมื่นประจักษ์   ให้ปลัดวังขวาไปสืบตามเค้า     ที่สังเกตในบัญชีว่าเสมือนหนึ่งจะเป็นฝ่ายตะวันตก     ไปได้ความจากนายเกด     ตำรวจวังหน้า อายุ ๗๘ ปี อำแดงปาน อายุ ๗๗ ปี ซึ่งอยู่ในคลองบางมดแจ้งความว่า คือวัดที่ราษฎร์เรียกชื่อว่า วัดยายร่ม ในคลองบางมดนั่นเอง เป็นวัดจุฬามณี”

วัดยายร่ม  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี – ปากท่อ) หมู่ที่ ๖ ซอย ๓๓ แขวงบางมด  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

dscn5688

เครดิตภาพคุณ  yasufumi yoshizawa

      ตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ ปีพุทธศักราช  ๒๔๗๘  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่  วัดยายร่มอยู่ติดริมคลองบางมด ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปแต่ก่อนเป็นพื้นที่การเกษตรสวนส้มเขียวหวาน พอมาปัจจุบันสวนส้มไม่มีเกิดจากน้ำเสียสภาพแวดล้อม จึงกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม

     เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูโสภิตบุญญาทร (หลวงพ่อมนัส) ได้นำรูปแบบงานแกะสลักไม้แบบล้านนามาใช้ แทนการวาดจิตรกรรมฝาผนังโดยได้นำช่างจากอำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้แกะสลัก ไม้ที่นำมาแกะสลักนั้นก็คือไม้สักแต่ละแผ่นนั้น ก็ต้องใช้เวลาและความประณีตเป็นอย่างมาก บางแผ่นใช้เวลาถึง ๖ เดือนเลยทีเดียว และเมื่อแกะเสร็จแล้ว ไม้จำหลักเหล่านั้นก็ถูกนำมาติดไว้ภายในโบสถ์ทั้งหลัง จึงนับว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามและน่าสนใจอีกหลังหนึ่งของเขตจอมทอง และจากสภาพของวัดยายร่ม ที่ยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม จึงเริ่มพัฒนาวัดจากการทำให้บริเวณวัดมีความสะอาดร่มรื่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็น เช่น การให้บริการน้ำดื่ม รวมถึงห้องน้ำ ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ผู้นับถือศรัทธาที่เข้ามาทำบุญที่วัดยายร่ม ได้ใช้บริการอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บริเวณรอบๆ วัดยังมีมีสถานที่พักผ่อนหย่อนกายที่สวยงาม ให้พักผ่อนอีกด้วย หรือจะทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น การให้อาหารปลา การปล่อยปลา การทำสังฆทาน เป็นต้น

พระบรมสารีริกธาตุ

        หลังจากเหตุการณ์สึนามิสงบลง  ประชาชนชาวศรีลังกาซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบของภัยสึนามิ จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย โดยเฉพาะศาสนาสถาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีต่อกัน ดังนั้นคณะสงฆ์วัดยายร่ม นำโดยพระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาส และอุบาสกอุบาสิกา คุณรัตติยา  แก้วโสวัฒนะ  คุณพิรุณ คุณศรีรัตนา รัตนประสิทธิ์ พร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ องค์ ไปประดิษฐานตามวัดต่างๆของประเทศศรีลังกา

พระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่ม/ประธานจัดสร้าง ได้ทำการส่งมอบแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ ๑  ส่งมอบแล้ว      จำนวน     ๔๐  องค์

ครั้งที่ ๒ ส่งมอบแล้ว       จำนวน     ๙๖  องค์

ครั้งที่ ๓  ส่งมอบแล้ว      จำนวน  ๑๕๕   องค์

ครั้งที่ ๔ ส่งมอบแล้ว       จำนวน  ๒๐๕   องค์

ครั้งที่ ๕ ส่งมอบแล้ว       จำนวน    ๙๕   องค์

คณะสงฆ์ประเทศศรีลังกาพร้อมกับพุทธศาสนิกชนจึงได้จัดพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้แก่พระครูโสภิตบุญญาทร     เจ้าอาวาสวัดยายร่ม เพื่อประดิษฐานไว้สักการบูชาสืบต่อไป

img_0003-ts1441115975 img_0006-ts1451717506
Facebook Comments